Program stypendialny dla Polonii na studia magisterskie: trwa nabór wniosków
Konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

Celem programu, realizującego założenia «Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą», jest poprawa znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych drugiego stopnia na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.

Uprawnieni do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie) w Polsce ze stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach naboru do Programu są wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) mają udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość) lub Kartę Polaka lub dysponują aktem (świadectwem) urodzenia, w którym została wpisana narodowość polska wstępnych kandydata tj. rodzica/rodziców lub dziadków;

2) nie posiadają obywatelstwa polskiego ani zezwolenia na pobyt stały w Polsce;

3) uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w kraju pochodzenia lub w Polsce nie wcześniej niż w 2015 r. lub w momencie składania wniosku do Programu studiują na ostatnim semestrze studiów pierwszego stopnia;

4) nie uzyskali wcześniej dyplomu ukończenia studiów magisterskich (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) w uczelni w kraju pochodzenia, w Polsce lub w innym kraju. Jeżeli w kraju pochodzenia kandydata nie funkcjonuje powszechnie system studiów dwustopniowych, dopuszcza się posiadanie dyplomu studiów magisterskich lub równoważnego;

5) nie są studentami studiów drugiego stopnia w państwach zamieszkania lub w innym państwie w momencie wnioskowania w naborze do Programu (złożą stosowne oświadczenie o tej treści);

6) przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku (wydane nie wcześniej niż 1 września 2017 r.) wydane w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub urzędowego.

W ramach Programu finansowane będą stypendia wypłacane za pośrednictwem uczelni studentom zakwalifikowanym do udziału w Programie. Stypendia przyznawane są na regulaminowy okres trwania studiów, na 10 miesięcy w danym roku akademickim. Stypendium może być również przyznane na roczny kurs przygotowawczy do studiów w Polsce.

Nabór wniosków odbywa się w okresie od dnia 12 czerwca 2018 r. do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 15:00, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie programs.nawa.gov.pl/login

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 21 września 2018 r.

Zapoznać się z Regulaminem Programu można tu.

Źródło: nawa.gov.pl

Powiązane publikacje
Trwa rekrutacja do projektu «Szkoła dobrej jakości»
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza szkoły polonijne do udziału w projekcie «Szkoła dobrej jakości».
01 października 2022
Wystawa porcelany w Łucku. Można zobaczyć na niej eksponaty ze zbiorów muzeów w Łucku i Stalowej Woli
Wydarzenia
29 września w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym odbył się wernisaż inkluzyjnej wystawy «Sztuka dla każdego. Porcelana». Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu «Muzea pogranicza – przestrzeń dialogu międzykulturowego».
30 września 2022
«Bezpieczeństwo i Solidarność» tematem przewodnim Kongresu Współpracy Transgranicznej
Wydarzenia
Kongres Współpracy Transgranicznej w Lublinie to miejsce spotkań praktyków współpracy transgranicznej z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego oraz platforma dialogu dla samorządów, organizacji pozarządowych, środowiska nauki, kultury i biznesu.
29 września 2022
«Bieg Pokoju» w Mielnikach. 83 lata temu zginęli tu żołnierze KOP
Wydarzenia
Polacy i Ukraińcy wspólnie uczcili pamięć oficerów i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza zamordowanych przez sowietów we wrześniu 1939 r.
29 września 2022
Ukazał się nr 18 «Monitora Wołyńskiego»
Wydarzenia
Zapraszamy Państwa na łamy dzisiejszego numeru MW. Piszemy w nim m.in. o poświęceniu kościoła w Dźwiniaczce, Jadwidze Gusławskiej z Krzemieńca i jej wspomnieniach, policjancie ze Zdołbicy Władysławie Michalskim oraz polsko-ukraińskiej współpracy w ramach różnych projektów.
29 września 2022
Naftowa Niepodległość. Można pobrać infografiki poświęcone osiągnięciom Ignacego Łukasiewicza
Wydarzenia
W związku z obchodzonym na mocy decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Ignacego Łukasiewicza Fundacja Wolność i Demokracja przedstawia serię sześciu infografik poświęconych temu bohaterowi.
28 września 2022
Infolinia dla uchodźców z Ukrainy chętnych do podjęcia nauki w polskich szkołach
Artykuły
Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wspólnie z UNICEF oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki RP uruchomiła specjalną infolinię informacyjną dla ukraińskich uczniów, studentów oraz ich rodzin i opiekunów.
27 września 2022
Poloniści zapraszają na olimpiadę
Konkursy
Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki wspólnie z fundacją «EDUNOWA» zapraszają studentów polonistyk z całej Ukrainy do udziału w IV Studenckiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce «Łuckie Dialogi z Kulturą Polską 2022».
27 września 2022
Szkoła przy TKP imienia Tadeusza Kościuszki rozpoczyna nowy rok
Wydarzenia
Uczniowie sobotnio-niedzielnej szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki w Łucku spędzili ciekawe wakacje. Wypoczywali na letnim obozie językowym w Zamłyniu oraz uczestniczyli w wydarzeniach zorganizowanych przez partnerów Towarzystwa Kultury Polskiej w Zamościu, Mokrelipiu i Łomży.
26 września 2022