Stypendia na dwuletnie magisterskie «Studia Wschodnie» na Uniwersytecie Warszawskim
Konkursy

W konkursie na odbycie 2-letnich studiów magisterskich w ramach programu «Studia Wschodnie» mogą wziąć udział kandydaci z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Środkowej. Studia będą trwały od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2024 r.

O tym informuje Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

I. KANDYDACI
1. KANDYDACI mogą pochodzić ze wszystkich krajów Europy Wschodniej i Bałkanów nie należących do Unii Europejskiej, Kaukazu i Azji Środkowej. Dla kandydatów z Rosji, kraju nie będącego oficjalnym beneficjentem programu polskiej współpracy rozwojowej, studia odbywają się na zasadzie odpłatności.

2. PREFEROWANE będą kandydatury osób mogących już wykazać się osiągnięciami naukowymi lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowe działania i osiągnięcia dają szanse wykorzystania zdobytej specjalizacji w ich własnych krajach w różnych dziedzinach życia naukowego lub publicznego.

II. WARUNKI STYPENDIUM
1. STUDIA trwają 2 lata (4 semestry), stypendium będzie wypłacane w ciągu roku akademickiego przez 9 miesięcy. Po spełnieniu warunków określonych szczegółowo w umowie ze stypendystą, możliwe jest przedłużenie stypendium maksymalnie o 1 miesiąc na I i II roku studiów.

2. PROGRAM studiów obejmuje zagadnienia historii i współczesności Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i całego obszaru postkomunistycznego, skupia się na historii, sprawach narodowościowych i politologicznych, ale zawiera także elementy historii sztuki, literatury, kultury, socjologii, geografii, demografii, prawa, ekonomii i in. Program obejmuje także naukę jednego języka regionalnego.

3. STUDIA prowadzone są w pięciu specjalnościach:
a) Europa Wschodnia;
b) Europa Środkowa;
c) Bałkany;
d) Rosja;
e) Kaukaz – Azja Środkowa.

4. W RAMACH «Studiów Wschodnich» prowadzą zajęcia wykładowcy polscy (kadra Studium Europy Wschodniej) oraz grono wykładowców gościnnych.

5. ZAKRES STYPENDIUM:
a) Zwolnienie z opłat dla cudzoziemców za studia na UW (3 tys. euro rocznie),
b) Stypendium dla stypendystów zagranicznych posiadających dyplomy ukończenia pełnych studiów wyższych (1500 zł/mies. netto),
c) Kurs języka polskiego (2 semestry),
d) Kurs języka regionalnego (4 semestry),
e) Opłata części kosztów objazdu naukowego (na I roku studiów).

6. WARUNKIEM korzystania ze stypendium jest spełnienie wymagań przewidzianych Regulaminem i programem studiów oraz przygotowanie pisemnej końcowej pracy magisterskiej w języku polskim.

7. W RAZIE niespełnienia warunków stypendium bądź braku postępów w studiach, wypłata stypendium może zostać przerwana.

III. UMOWA W SPRAWIE STYPENDIUM
1. Na początku roku akademickiego Stypendysta podpisuje umowę ze Studium Europy Wschodniej UW.

2. Umowę zawiera się na okres trwania studiów.

3. Umowa określa zasady i warunki wypłacania stypendium oraz prawa i obowiązki stron.

4. W razie niezaliczenia 1-go semestru (zimowego) stypendium może być zawieszone, zarówno w czasie I-go, jak i II-go roku. Szczegóły opisane zostały w Regulaminie i Umowie.


IV. WYMAGANIA
1. UKOŃCZONE pełne studia wyższe II stopnia – magisterskie lub równorzędne (dyplom magistra lub specjalisty), preferowane humanistyczne; pożądana praca naukowa, bądź doświadczenia organizacyjne i praktyka z zakresu zainteresowań «Studiów Wschodnich».

2. WIEK do 30 lat.

3. Ogólna znajomość problematyki Europy Wschodniej, Europy Środkowej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu, zwłaszcza okresu XX w. i zagadnień współczesności, szczególnie po II wojnie światowej, a zwłaszcza po 1991 r.

4. POZYTYWNY wynik pisemnego testu wiedzy ogólnej (zakres zagadnień wg pkt.3) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

5. ZNAJOMOŚĆ języka polskiego na poziomie B2. Zostanie zweryfikowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

6. ZNAJOMOŚĆ języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie pozwalającym na rozumienie wykładów i korzystanie z literatury.

V. DOKUMENTY
1. KOPIA dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych (zob. IV-1).

2. Wypełniony dokładnie kwestionariusz kandydata «Studiów Wschodnich» (dostępny na stronie studium.uw.edu.pl).

3. ZWIĘZŁY (do 2 stron) list w języku polskim uzasadniający ubieganie się o Stypendium, zawierający plany związane z ukończeniem «Studiów Wschodnich», ze wskazaniem specjalizacji Studiów, którą chciałby kandydat studiować (wg wykazu specjalizacji, zob.II-3).

4. CV (w jęz. angielskim) pisane w porządku od najnowszych wydarzeń wraz z fotografią.

5. LISTA wszystkich publikacji zawodowych – dla osób pracujących naukowo lub wykaz prac, osiągnięć, projektów – dla osób spoza nauki.

6. CERTYFIKAT znajomości języka polskiego (B2).

7. EWENTUALNIE inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc komisji we właściwej ocenie jego kandydatury.

VI. APLIKACJE
1. KOMPLET dokumentów należy nadesłać e-mailem najdalej do 20 marca 2022 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl

2. DO DNIA 30 kwietnia 2022 r. Komisja Kwalifikacyjna Studium Europy Wschodniej rozstrzygnie I etap konkursu i wyznaczy uczestników II-go i III-go etapu konkursu; obie grupy zostaną niezwłocznie powiadomione o wynikach pocztą elektroniczną.

3. UCZESTNICY kolejnych etapów konkursu: II-go (test pisemny) i III-go (rozmowa kwalifikacyjna) wypełnią dalsze wymagania kwalifikacyjne przed członkami Komisji, bądź jej pełnomocnikami w okresie 1 maja – 15 czerwca 2022 r. Kwalifikacje odbędą się na terenie placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej lub w wyjątkowych wypadkach w Polsce. Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony osobno.

4. OSTATECZNE decyzje na podstawie wyników kwalifikacji Komisja podejmie do 15 lipca 2022 r. i ogłosi listę zakwalifikowanych stypendystów.

5. Kandydaci ze słabszą znajomością języka polskiego, którzy wszakże osiągną na egzaminie b. dobre wyniki merytoryczne – będą mieli obowiązek samodzielnej nauki języka jako zakwalifikowani warunkowo. Zostaną następnie zaproszeni na egzamin poprawkowy w drugiej połowie listopada.

VII. STUDIA
1. ZAJĘCIA na studiach rozpoczną się we wrześniu kursem adaptacyjnym do «Studiów Wschodnich» UW.

2. STYPENDYŚCI zagraniczni będą korzystać z przerw, ferii i wakacji, jak studenci polscy.

3. STYPENDYSTA, który wypełni wszystkie wymagania programowe, zaliczy poszczególne semestry oraz przedstawi i obroni pracę końcową – otrzyma dyplom ukończenia 2-letnich, uzupełniających, magisterskich «Studiów Wschodnich» Uniwersytetu Warszawskiego.

4. DYPLOM ów jest pełnoprawnym dokumentem ukończenia studiów wyższych w Polsce, uznawanym według właściwych przepisów w innych krajach Unii Europejskiej.

Studia Wschodnie 1


Źródło: studium.uw.edu.pl

CZYTAJ TAKŻE:

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR ZGŁOSZEŃ DO WSCHODNIEJ SZKOŁY ZIMOWEJ

Powiązane publikacje
Program stypendialny dla muzealników z Ukrainy
Konkursy
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM realizuje Program Stypendialny #HelpUkraine – ICOM Poland Relief Fund. Jest on przeznaczony dla muzealników z Ukrainy.
16 maja 2022
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży: rozpoczął się nabór wniosków
Konkursy
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu «Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Edycja 2022».
05 kwietnia 2022
Program Anders NAWA: rozpoczął się nabór wniosków na studia I i II stopnia
Konkursy
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do udziału w Programie stypendialnym dla Polonii im. generała Władysława Andersa – studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na polskich uczelniach.
30 marca 2022
Program CEEPUS dla Ukrainy: stypendia dla studentów oraz pracowników naukowych
Wydarzenia
W ramach realizacji Programu CEEPUS w Polsce (Central European Exchange Program for University Studies) Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje stypendia dla cudzoziemców z Ukrainy.
23 marca 2022
Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego udzieli wsparcia finansowego uczonym z Ukrainy
Wydarzenia
Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego we współpracy ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna akcję pomocy finansowej dla uczonych, którzy padli ofiarą trwającej obecnej agresji Rosji i Białorusi przeciwko Ukrainie.
18 marca 2022
«Polonista NAWA»: program stypendialny dla studentów i naukowców
Konkursy
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do czwartej edycji programu stypendialnego «Polonista NAWA» dla studentów i naukowców.
15 marca 2022
«Solidarni z Ukrainą»: program dla ukraińskich studentów i doktorantów
Wydarzenia
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia podejmuje działania, dzięki którym otrzymają wsparcie ukraińscy uchodźcy: studenci i doktoranci.
11 marca 2022
Program Banach NAWA oferuje stypendia na studia II stopnia
Konkursy
W ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha oferowane są stypendia na studia II stopnia prowadzone w języku polskim lub angielskim na uczelniach polskich nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.
08 marca 2022
Marek Gołkowski: «W grę wchodzi argument siły. To jest dramatyczne»
Rozmowy
Z Markiem Gołkowskim – polskim dyplomatą, Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie w latach 2008–2014, prezesem Polsko-Ukraińskiej Fundacji Współpracy Akademickiej «Obserwatorium», wykładowcą Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim, rozmawiamy o eskalacji konfliktu wokół Ukrainy.
14 lutego 2022