Trwa nabór do XX edycji Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców
Konkursy

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłosiło nabór do Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców skierowanego do kandydatów z: Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i Kaukazu.

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2022 r. do czerwca 2023 r.

I. KANDYDACI
1. Zainicjowany w roku 2003 «Program Stypendialny dla Młodych Naukowców» adresowany jest do kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. W roku akademickim 2022/2023 zostanie zrealizowana XX edycja Programu.

2. Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej.

3. Stypendia są przyznawane na realizację projektu badawczego w ramach stażu naukowego.

4. Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas i, poza nadzwyczajnymi okolicznościami, bez możliwości przedłużenia.

5. Łączny czas trwania stażu i kursu językowego wynosi 10 miesięcy, istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dodatkowy miesiąc, lipiec 2023 r., jeśli koordynator programu, w porozumieniu z tutorem, wystąpi o takie przedłużenie. Zasady zostały opisane w Umowie i Regulaminie Programu. Ewentualne dodatkowe stypendium zakończy się 31 lipca 2023 r.

6. Realizacja programu dla osób z zadowalającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 1 września 2022 r. Kursem Przygotowawczym, prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim, obejmującym wykłady ogólne oraz uzupełniający kurs języka polskiego.

7. W wypadku stypendystów przyjętych na staż, ale bardzo słabo znających język polski, realizacja Programu zacznie się 1 sierpnia 2022 r. dodatkowym, intensywnym kursem językowym. W takim przypadku stypendium trwać może łącznie nawet 12 miesięcy.

8. Realizacja stażu (studiów), już w przydzielonych uczelniach – rozpocznie się od 1 października 2022 r. i zakończy się 30 czerwca 2023 r.

9. Wysokość stypendium wynosi 1500 złotych netto. Stypendyści pokrywają w ramach tej kwoty zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Po przyjeździe Stypendyści podpisują umowę, która określa zasady i warunki wypłacania stypendium oraz prawa i obowiązki stron.

10. Stypendium wypłacane jest wyłącznie osobom przebywającym w Polsce i niepobierającym innych stypendiów.

11. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie «Program Stypendialny dla Młodych Naukowców») do właściwych terytorialnie placówek dyplomatycznych RP oraz przesłać na adres stypendia.studium@uw.edu.pl do 1 marca 2022 r.

12. Właściwe konsulaty RP osobom, które otrzymały stypendium, będą przyznawać wizy do 31 lipca 2023 r.

II. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Ukończone studia wyższe (4- lub 5-letnie, kończące się obroną pracy licencjackiej, dyplomowej lub magisterskiej) przede wszystkim na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu, prawie oraz kierunkach zbliżonych.

2. Wiek kandydatów – do 35 lat.

3. Ogólna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu XIX–XXI w.

4. Znajomość języka polskiego, gwarantująca rozumienie wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu (por. I – 6,7).

5. W wyjątkowych wypadkach możliwe będzie zakwalifikowanie osób nieznających języka polskiego. Stypendyści tacy będą jednak zobowiązani do samodzielnej nauki języka po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu oraz odbędą dodatkowy intensywny kurs języka polskiego w sierpniu 2022 r. (zob. I-7).

6. Aplikacje osób studiujących lub odbywających wszelkiego rodzaju staże, stypendia w Polsce, nie będą rozpatrywane.

III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami licencjackimi (minimum), magisterskimi lub poświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich.

2. Kwestionariusz kandydata (dostępny na stronie studium.uw.edu.pl).

3. Zwięzły list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego kierunku studiów (w języku polskim lub angielskim).

4. Projekt pracy badawczej (w języku polskim lub angielskim).

5. CV w języku polskim lub angielskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń wraz z fotografią.

6. Lista publikacji, osiągnięć i wykonywanych projektów zawodowych.

7. Świadectwa potwierdzające znajomość języka polskiego i angielskiego.

8. Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury.

IV. TRYB KWALIFIKACJI
1. Termin składania aplikacji upływa 1 marca 2022 r.

2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:
a) I etap obejmuje kwalifikację przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty przez komisję w Warszawie – osoby wybrane do dalszych etapów zostaną wyznaczone do 20 kwietnia 2022 r.
b) II etap kwalifikacji polega na przesłuchaniu kandydatów przez wyjazdowe Komisje Kwalifikacyjne w okresie 1 maja – 15 czerwca 2022 r. (szczegółowe terminy zostaną ustalone po zakończeniu I etapu).

3. Przesłuchania kandydatów przez Komisje Kwalifikacyjne odbywają się:
a) dla obywateli Federacji Rosyjskiej – w Ambasadzie RP w Moskwie,
b) dla obywateli Ukrainy i Mołdawii – w Ambasadzie RP w Kijowie i Konsulacie Generalnym we Lwowie,
c) dla obywateli Białorusi – w Ambasadzie RP w Mińsku,
d) dla obywateli krajów Zakaukazia – w Ambasadach w Tbilisi, Erewaniu lub Baku,
e) dla obywateli krajów Azji Środkowej – w 1–2 placówkach regionu.

4. O szczegółowym terminie i miejscu przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni przez Studium Europy Wschodniej.

5. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez Studium Europy Wschodniej w terminie ok. 10 lipca 2022 r.

6. O przydziale do konkretnego uniwersytetu w Polsce zostaną powiadomieni przez Studium Europy Wschodniej UW – koordynatora Programu, najpóźniej do 15 września 2022 r.

V. OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I INNE WARUNKI REALIZACJI STYPENDIUM
1. Studium Europy Wschodniej UW zapewnia koordynację akademicką podczas trwania Stypendium i przydziela stypendystów do uczelni w Polsce.

2. Uczelnie, na które skierowano stypendystów, wyznaczają opiekunów naukowych (tutorów), którzy podejmują się opieki naukowej nad stypendystami oraz będą promotorami ich prac dyplomowych. Studium Europy Wschodniej UW powiadomi poszczególnych stypendystów o przydzielonej uczelni i osobie tutora.

3. Stypendyści są zobowiązani posiadać polisę ubezpieczeniową na koszty leczenia, obejmującą okres pobytu na stypendium – wykupioną w swoim kraju, bądź w Polsce.

4. Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.

5. Do obowiązków stypendysty należy:
a) ustalenie z wyznaczonym przez uczelnię opiekunem naukowym (tutorem) rocznego programu pobytu;
b) ustalenie z tutorem zakresu i tematu pracy dyplomowej;
c) ustalenie z tutorem tematów 2 referatów (części pracy dyplomowej), wygłaszanych w styczniu i maju 2023 r.;
d) odbycie oraz zaliczenie minimum 5 zajęć akademickich tygodniowo (seminariów, wykładów etc.), zgodnych z tematyką pobytu, w tym obowiązkowo zajęć prowadzonych przez tutora i, jeśli to możliwe, zajęć metodologicznych z zakresu specjalizacji stypendysty;
e) udział w zajęciach dodatkowych z języka polskiego przez 1 semestr i zaliczenie tych zajęć;
f) stały kontakt z tutorem w ramach cotygodniowych konsultacji;
g) przygotowanie pracy dyplomowej o objętości min. 50 str., opatrzonej właściwym aparatem naukowym, napisanej w języku polskim;
h) obrona (prezentacja w ramach seminarium) pracy dyplomowej najpóźniej do 20 czerwca 2023 r.

6. W przypadku niewywiązywania się stypendysty z ww. obowiązków, a także w przypadku łamania prawa RP, przepisów uczelni, bądź też ogólnych zasad współżycia społecznego, stypendium może zostać wstrzymane. Szczegóły opisane zostały w Regulaminie oraz Umowie.

7. Wręczenie dyplomów ukończenia «Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców» odbędzie się w Warszawie, w ostatnim tygodniu czerwca 2023 r.

Mlodych Naukowcow 2022 1

Źródło: studium.uw.edu.pl

CZYTAJ TAKŻE:

STYPENDIA NA DWULETNIE MAGISTERSKIE «STUDIA WSCHODNIE» NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Powiązane publikacje
Rozpoczęły się zgłoszenia do Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela
Konkursy
Trwają zgłoszenia do Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela dla pedagogów wykładających w języku polskim w placówkach oświatowych na terenie Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii i Ukrainy.
08 lipca 2022
Ruszył nabór wniosków do programu Nagroda dla Doświadczonego Nauczyciela
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza pedagogów do udziału w Programie dla Doświadczonego Nauczyciela w ramach projektu «Nauczyciel PLUS».
07 lipca 2022
Rezydencja w Zakopanem dla muzealników
Konkursy
Muzeum Tatrzańskie zaprasza ukraińskich muzealników do wzięcia udziału w programie rezydencji twórczych w Zakopanem.
28 czerwca 2022
Webinarium dla młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów w Polsce
Wydarzenia
W czwartek 30 czerwca 2022 r. odbędzie się spotkanie online dla młodzieży polskiego pochodzenia, zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich w Polsce ze stypendium Programu im. gen. Władysława Andersa – podaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
27 czerwca 2022
Nabór wniosków do II edycji Nagrody im. Leona Wasilewskiego
Konkursy
Ruszył nabór zgłoszeń do II edycji Nagrody im. Leona Wasilewskiego za publikacje dotyczące relacji polsko-ukraińskich przyznawanej w ramach projektu «XV Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2022».
15 czerwca 2022
Rozpoczął się nabór wniosków do II edycji Stypendium im. Konstytucji 3 maja
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja ogłosiła nabór kandydatów do II edycji Stypendium im. Konstytucji 3 maja dla naukowców badających relacje polsko-ukraińskie. Wyróżnienie przyznawane jest w ramach projektu «XV Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2022».
13 czerwca 2022
Trwa nabór do 26. edycji programu stypendialnego «Thesaurus Poloniae»
Konkursy
Do 30 czerwca 2022 r. w Krakowie trwa nabór do programu stypendialnego «Thesaurus Poloniae». Inicjatywa adresowana jest do zagranicznych badaczy kultury, historii oraz dziedzictwa Polski i Europy Środkowej.
10 czerwca 2022
Program stypendialny dla muzealników z Ukrainy
Konkursy
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM realizuje Program Stypendialny #HelpUkraine – ICOM Poland Relief Fund. Jest on przeznaczony dla muzealników z Ukrainy.
16 maja 2022
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży: rozpoczął się nabór wniosków
Konkursy
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu «Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Edycja 2022».
05 kwietnia 2022