Kirkland Research – 2022: stypendium na pobyt badawczo-naukowy w Polsce
Konkursy

W ramach Programu Kirkland Research oferowane jest stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce w roku akademickim 2022/23 dla osób z tytułem doktorskim, mających ugruntowaną pozycję naukową.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłosiły otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia Kirkland Research w 2022 r.

DZIEDZINY:

– ekonomia i zarządzanie;

– zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, służbie zdrowia;

– administracja publiczna (rządowa i samorządowa);

– prawo;

– nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia);

– nauki polityczne i stosunki międzynarodowe;

– ochrona środowiska i klimatu;

– zagadnienia bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa;

– zarządzanie kryzysowe;

– polityka rozwojowa i pomoc humanitarna.

Kirkland Research to stypendium obejmujące pobyt w Polsce od połowy września do końca stycznia (I semestr). Obowiązkiem stypendystów Programu Kirkland Research jest uczestniczenie w seminariach naukowych oraz indywidualna praca pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony do druku przez opiekuna naukowego artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów pracy podczas styczniowego zjazdu stypendystów.

Program Kirkland Research realizowany jest równolegle do dwusemestralnego Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Stypendyści Kirkland Research i Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda biorą wspólnie udział w programie w semestrze jesienno-zimowym: we wrześniowym kursie orientacyjno-przygotowawczym, w dwóch zjazdach stypendystów (listopad i styczeń) oraz opcjonalnie w innych zajęciach i szkoleniach przygotowywanych dla stypendystów Kirklanda w okresie od września do stycznia.

KRYTERIA FORMALNE:

– obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan);

– wiek do 45 lat;

– doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata;

– przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego;

– osiągnięcia naukowe, w tym publikacje;

– znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2 (w przypadku znajomości języka angielskiego na poziomie B2 znajomość języka polskiego musi być przynajmniej na poziomie A1).

Oferta jest skierowana do osób, które nie uczestniczyły w Programie Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda, nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce ani nie wykładają na polskiej uczelni oraz po zakończeniu stypendium planują wdrażać zdobytą w ramach stypendium wiedzę w swoich krajach.

WARUNKI FINANSOWE:

– stypendium (miesięczna kwota 2200 zł) przez okres 4 miesięcy;

– zakwaterowanie w okresie 4 miesięcy;

– zwrot kosztów podróży (przyjazd do Polski i powrót) według ustalanych corocznie limitów;

– zwrot kosztów komunikacji miejskiej;

– pakiet naukowo-dydaktyczny do kwoty 3500 zł.;

– ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia;

– udział w programie orientacyjnym oraz w zjeździe wszystkich stypendystów.

REKRUTACJA:

Wybór kandydatów odbędzie się w trzyetapowym procesie selekcji:

– I etap – ocena formalna wniosków;

– II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin;

– III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 28.03–29.04.2022).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca 2022 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysłana e-mailem w maju 2022 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy, zawierający opis następujących elementów:

– ankieta danych personalnych;

– aktywność naukowa kandydata;

– projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (7500–12000 znaków ze spacjami).

2. Dwa listy referencyjne potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz przydatność badań przeprowadzonych dzięki udziałowi w programie Kirkland Research w dalszym rozwoju kandydata i pracy na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim), wysłane drogą elektroniczną.

3. Kopia dyplomu kandydata nauk, wysłana drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub drogą e-mail od pracowników Programu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.

Po wypełnieniu formularza on-line należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną razem z dwoma listami referencyjnymi oraz kopią dyplomu kandydata nauk/doktora nauk na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin zgłoszeń na stypendia Kirkland Research 2022/23 upływa 1 marca 2022 r.

Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

PROGRAM STYPENDIUM:

– inauguracja Programu oraz kurs przygotowawczo-informacyjny (8–10 dni) – połowa września 2022 r.;

– indywidualna praca badawczo-naukowa w jednym z polskich ośrodków akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin (od października 2022 r. do stycznia 2023 r.);

– przygotowanie artykułu naukowego;

– zjazdy stypendystów: listopad 2022 r. i styczeń 2023 r.;

– udział w lektoracie języka polskiego (cały okres stypendium);

– prezentacja rezultatów pracy stypendysty w styczniu 2023 r.

Kontakt:

Fundacja Liderzy Przemian

www.leadersofchange.pl

Program Kirklanda

al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa

E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl

www.kirkland.edu.pl

Źródło: kirkland.edu.pl

CZYTAJ TAKŻE:

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO NAGRODY GŁÓWNEJ IM. IWANA WYHOWSKIEGO ORAZ STAŻY NAUKOWYCH

STYPENDIA NA DWULETNIE MAGISTERSKIE «STUDIA WSCHODNIE» NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

TRWA NABÓR DO XX EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR ZGŁOSZEŃ DO WSCHODNIEJ SZKOŁY ZIMOWEJ

W KRAKOWIE ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO 25. EDYCJI PROGRAMU THESAURUS POLONIAE

 

Powiązane publikacje
«Ojcze nasz» po ukraińsku autorstwa łotewskiego kompozytora. W łuckim kościele odbędzie się koncert dobroczynny
Wydarzenia
W niedzielę, 29 maja, o godz. 16.00 w katolickiej katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku odbędzie się koncert dobroczynny «Mimo wojny. Wiara. Nadzieja. Wiosna». Wystąpi chór biskupi łuckiej katedry prawosławnej pw. Trójcy Świętej «Oranta».
27 maja 2022
Ocaleni od zapomnienia: Władysław Jakuszewski
Artykuły
W okresie międzywojennym Władysław Jakuszewski pracował w policji w Równem, Kowlu, Dubnie i Zdołbunowie. Został aresztowany przez NKWD w listopadzie 1939 r., a w marcu 1941 r. za «aktywną działalność przeciw ruchowi rewolucyjnemu» został skazany na osiem lat poprawczych obozów pracy.
27 maja 2022
Związki frazeologiczne: Punkt widzenia
Artykuły
Henry Kissinger to dość już wiekowy, albowiem liczący sobie 98 lat (swoją drogą: cóż za piękny wiek!), wielce zasłużony były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego i sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki za kadencji prezydentów Richarda Nixona i Geralda Forda.
26 maja 2022
Zapraszamy migrantów z Ukrainy do udziału w badaniu dotyczącym używania języków
Wydarzenia
Migranci z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., proszeni są o wzięcie udziału w badaniu zachowań związanych z używaniem języków w nowej rzeczywistości.
26 maja 2022
Nie żyje Teresa Dutkiewicz – wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie
Wydarzenia
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła Teresa Dutkiewicz, wieloletnia działaczka polska na Ukrainie i dziennikarka.
25 maja 2022
«Wsparcie ze strony Polski jest nieocenione». Do Łucka dotarła pomoc z Katowic i Łodzi
Wydarzenia
Pomoc humanitarna z Polski nadal dociera do ukraińskich wolontariuszy. O ostatnim ładunku mówił Władysław Doroszenko, współkoordynator Zjednoczonego Centrum Komunikacji w Łucku.
25 maja 2022
Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik z obozu Auschwitz
Artykuły
Aby zbadać, co dzieje się w KL Auschwitz – na ochotnika dał się złapać i zamknąć w tym przerażającym miejscu. Zebrane przez niego informacje zaczęły otwierać zachodniemu światu oczy na zbrodnie Niemców. Mimo tak niebywałych zasług został stracony w stalinowskim więzieniu 25 maja 74 lata temu. O rotmistrzu Witoldzie Pileckim pisze dr Adam Cyra.
25 maja 2022
Służby komunalne uporządkowały stary cmentarz katolicki w Dubnie
Wydarzenia
Służby komunalne posprzątały stary cmentarz katolicki przy ul. Młynowskiej w Dubnie. Odnowiły także jedyny grobowiec, którzy przetrwał do naszych dni. Prace zostały sfinansowane ze środków miejscowego budżetu.
24 maja 2022
ABC kultury polskiej: Paweł Łoziński – reżyser w drodze
Artykuły
Paweł Łoziński to znany w Polsce reżyser, scenarzysta i producent interesujących filmów dokumentalnych. W wywiadzie dla internetowego radia «357» na pytanie: «Kim jesteś?» odpowiedział: «Człowiekiem w drodze».
24 maja 2022