Ruszyła rekrutacja do Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda 2022/2023
Konkursy

Fundacja Liderzy Przemian ogłosiła kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2022/2023.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Oferta Programu to dwa semestry studiów w jednym z pięciu polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin), co najmniej dwutygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych, prywatnych i pozarządowych oraz rozbudowany program szkoleń i warsztatów.

DZIEDZINY:

- ekonomia i zarządzanie;

- zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, służbie zdrowia;

- administracja publiczna (rządowa i samorządowa);

- prawo;

- nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia);

- nauki polityczne i stosunki międzynarodowe;

- ochrona środowiska i klimatu;

- zagadnienia bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego;

- zarządzanie kryzysowe;

- polityka rozwojowa i pomoc humanitarna.

Do składania wniosków zapraszani są kandydaci, którzy po zakończeniu udziału w Programie planują wdrażać zdobytą w ramach stypendium wiedzę w swoich krajach.

WARUNKI FINANSOWE:

1. Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich i wsparcie akademickiego tutora.

2. Stypendium w wysokości 18000 PLN (wypłacane w 9 ratach przez 9 miesięcy).

Ponadto Realizator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4200 zł miesięcznie):

- zakwaterowanie w Polsce podczas całego pobytu;

- ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia;

- pokrycie kosztów podróży do Polski i podróży powrotnej (według ustalonych limitów);

- pokrycie opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej;

- opłaty wizowe;

- możliwość zakupu materiałów i pomocy naukowych;

- udział w programie orientacyjno-przygotowawczym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów;

- kurs języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

PROGRAM STYPENDIUM:

- inauguracja Programu i program przygotowawczo-informacyjny (8–10 dni, druga połowa września 2022 r.);

- zajęcia akademickie (dwa semestry) na jednej z uczelni w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu lub Lublinie;

- przygotowanie dwóch prac semestralnych oraz pracy dyplomowej;

- 2–3 zjazdy warsztatowo-integracyjne stypendystów w różnych miastach w Polsce;

- staż zawodowy (minimum 2 tygodnie);

- szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (2 semestry);

- uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2023 r.).

Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny.

KANDYDACI:

Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

- urzędnicy państwowi i samorządowi;

- prawnicy;

- przedsiębiorcy;

- kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia;

- liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej;

- nauczyciele akademiccy;

- dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:

- obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce oraz osoby mieszkające lub pracujące w Polsce w momencie ubiegania się o stypendium nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda);

- wykształcenie pełne wyższe (ukończone minimum czteroletnie studia wyższe) – stopień licencjata lub magistra;

- wiek do 40 lat;

- doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata;

- przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym.

Studia w ramach Programu Kirklanda są realizowane w języku polskim albo angielskim. Studia w języku angielskim nie są możliwe dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy. Znajomość języka polskiego ułatwia pełne korzystanie z oferty edukacyjnej na polskich uczelniach oraz realizację stażu. Dlatego też kandydaci z Białorusi i Ukrainy oraz pozostali planujący studia w języku polskim, w momencie rozpoczęcia stypendium muszą znać język polski na poziomie umożliwiającym korzystanie z zajęć akademickich i napisanie pracy dyplomowej (B2). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powinni znać język polski co najmniej na poziomie B1. Dla kandydatów, którzy nie wykażą się wystarczającą znajomością języka polskiego, ale uzyskają wysoką ocenę merytoryczną, dopuszcza się możliwość wzięcia udziału w egzaminie z języka polskiego w połowie czerwca 2022 r. Wynik egzaminu decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na stypendium.

Kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji, Tadżykistanu i Uzbekistanu planujący studia w języku angielskim są zobowiązani do wskazania w formularzu aplikacyjnym konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku w jednym z pięciu ośrodków akademickich wymienionych powyżej. Osoby te obowiązuje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz podstawowa znajomość języka polskiego – A1. Kandydaci, którzy w trakcie rozmowy wykażą się odpowiednim poziomem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski, mają możliwość dalszej nauki języka (Realizator Programu zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego w połowie czerwca 2022 r.). Wynik egzaminu decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na stypendium.

PREFERENCJE:

- kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych.

- kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami zawodowymi.

- kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce.

- kandydaci wybierający studia po polsku.

REKRUTACJA:

Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków

II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin

III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 28.03–29.04.2022).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do 25 marca 2022 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w maju 2022 r. Kandydaci, którzy zostaną wybrani do udziału w Programie pod warunkiem poprawy znajomości języka polskiego będą mieli możliwość zdania egzaminu językowego w połowie czerwca 2022 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:

- ankieta danych personalnych;

- uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie;

- projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000–6000 znaków ze spacjami).

2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną. Autorami listów rekomendacyjnych nie mogą być członkowie rodziny kandydata ani współmałżonkowie/partnerzy życiowi.

3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z pracownikami Programu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.

Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną razem z dwoma listami referencyjnymi oraz kopią dyplomu ukończenia studiów na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2022/2023 upływa: 1 marca 2022 r.

Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

KONTAKT:

Fundacja Liderzy Przemian
www.leadersofchange.pl

Program Kirklanda
al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa
E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl

Źródło: kirkland.edu.pl

CZYTAJ TAKŻE:

STYPENDIA NA DWULETNIE MAGISTERSKIE «STUDIA WSCHODNIE» NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

TRWA NABÓR DO XX EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR ZGŁOSZEŃ DO WSCHODNIEJ SZKOŁY ZIMOWEJ

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR DO NAGRODY GŁÓWNEJ IM. IWANA WYHOWSKIEGO ORAZ STAŻY NAUKOWYCH

Powiązane publikacje
Rozpoczęły się zgłoszenia do Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela
Konkursy
Trwają zgłoszenia do Programu Stypendialnego Młodego Nauczyciela dla pedagogów wykładających w języku polskim w placówkach oświatowych na terenie Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rumunii i Ukrainy.
08 lipca 2022
Ruszył nabór wniosków do programu Nagroda dla Doświadczonego Nauczyciela
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza pedagogów do udziału w Programie dla Doświadczonego Nauczyciela w ramach projektu «Nauczyciel PLUS».
07 lipca 2022
Rezydencja w Zakopanem dla muzealników
Konkursy
Muzeum Tatrzańskie zaprasza ukraińskich muzealników do wzięcia udziału w programie rezydencji twórczych w Zakopanem.
28 czerwca 2022
Webinarium dla młodzieży polonijnej zainteresowanej podjęciem studiów w Polsce
Wydarzenia
W czwartek 30 czerwca 2022 r. odbędzie się spotkanie online dla młodzieży polskiego pochodzenia, zainteresowanej podjęciem studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich w Polsce ze stypendium Programu im. gen. Władysława Andersa – podaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.
27 czerwca 2022
Nabór wniosków do II edycji Nagrody im. Leona Wasilewskiego
Konkursy
Ruszył nabór zgłoszeń do II edycji Nagrody im. Leona Wasilewskiego za publikacje dotyczące relacji polsko-ukraińskich przyznawanej w ramach projektu «XV Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2022».
15 czerwca 2022
Rozpoczął się nabór wniosków do II edycji Stypendium im. Konstytucji 3 maja
Konkursy
Fundacja Wolność i Demokracja ogłosiła nabór kandydatów do II edycji Stypendium im. Konstytucji 3 maja dla naukowców badających relacje polsko-ukraińskie. Wyróżnienie przyznawane jest w ramach projektu «XV Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2022».
13 czerwca 2022
Trwa nabór do 26. edycji programu stypendialnego «Thesaurus Poloniae»
Konkursy
Do 30 czerwca 2022 r. w Krakowie trwa nabór do programu stypendialnego «Thesaurus Poloniae». Inicjatywa adresowana jest do zagranicznych badaczy kultury, historii oraz dziedzictwa Polski i Europy Środkowej.
10 czerwca 2022
Program stypendialny dla muzealników z Ukrainy
Konkursy
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM realizuje Program Stypendialny #HelpUkraine – ICOM Poland Relief Fund. Jest on przeznaczony dla muzealników z Ukrainy.
16 maja 2022
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży: rozpoczął się nabór wniosków
Konkursy
Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu «Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Edycja 2022».
05 kwietnia 2022