Rozpoczął się nabór do XXI edycji Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców
Konkursy

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ogłosiło nabór do Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców skierowanego do kandydatów z: Europy Wschodniej, krajów Azji Środkowej i Kaukazu. Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

I. KANDYDACI

1. Zainicjowany w roku 2003 «Program Stypendialny dla Młodych Naukowców» adresowany jest do kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. W roku akademickim 2023/2024 zostanie zrealizowana XXI edycja Programu.

2. Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej.

3. Stypendia są przyznawane na realizację projektu badawczego w ramach stażu naukowego.

4. Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas i, poza nadzwyczajnymi okolicznościami, bez możliwości przedłużenia.

5. Łączny czas trwania stażu i kursu językowego wynosi 10 miesięcy, istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dodatkowy miesiąc, lipiec 2024 r., jeśli koordynator programu, w porozumieniu z tutorem, wystąpi o takie przedłużenie. Zasady zostały opisane w Umowie i Regulaminie Programu. Ewentualne dodatkowe stypendium zakończy się 31 lipca 2024 r.

6. Realizacja programu dla osób z zadowalającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 1 września 2023 r. Kursem Przygotowawczym, prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim, obejmującym wykłady ogólne oraz uzupełniający kurs języka polskiego.

7. W wypadku stypendystów przyjętych na staż, ale bardzo słabo znających język polski, realizacja Programu zacznie się 1 sierpnia 2023 r. dodatkowym, intensywnym kursem językowym. W takim przypadku stypendium trwać może łącznie nawet 12 miesięcy.

8. Realizacja stażu (studiów), już w przydzielonych uczelniach – rozpocznie się od 1 października 2023 r. i zakończy się 30 czerwca 2024 r.

9. Wysokość stypendium wynosi 1500 złotych netto. Stypendyści pokrywają w ramach tej kwoty zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Po przyjeździe Stypendyści podpisują umowę, która określa zasady i warunki wypłacania stypendium oraz prawa i obowiązki stron.

10. Stypendium wypłacane jest wyłącznie osobom przebywającym w Polsce i niepobierającym innych stypendiów.

11. Komplet dokumentów należy przesłać na adres stypendia.studium@uw.edu.pl do 1 marca 2023 r.

12. Właściwe konsulaty RP osobom, które otrzymały stypendium, będą przyznawać wizy do 31 lipca 2024 r.

II. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Ukończone studia wyższe (4- lub 5-letnie, kończące się obroną pracy licencjackiej, dyplomowej lub magisterskiej) przede wszystkim na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu, prawie oraz kierunkach zbliżonych.

2. Wiek kandydatów – do 35 lat.

3. Ogólna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu XIX–XXI w.

4. Znajomość języka polskiego, gwarantująca rozumienie wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu (por. I – 6,7).

5. W wyjątkowych wypadkach możliwe będzie zakwalifikowanie osób nieznających języka polskiego. Stypendyści tacy będą jednak zobowiązani do samodzielnej nauki języka po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu oraz odbędą wstępny intensywny kurs języka polskiego w sierpniu 2023 r. (zob. I-7).

6. Aplikacje osób studiujących lub odbywających wszelkiego rodzaju staże, stypendia w Polsce, nie będą rozpatrywane.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami licencjackimi (minimum), magisterskimi lub poświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich.

2. Kwestionariusz kandydata (dostępny na stronie studium.uw.edu.pl).

3. Zwięzły list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego kierunku studiów (w języku polskim lub angielskim).

4. Projekt pracy badawczej (w języku polskim lub angielskim).

5. CV w języku polskim lub angielskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń wraz z fotografią.

6. Lista publikacji, osiągnięć i wykonywanych projektów zawodowych.

7. Świadectwa potwierdzające znajomość języka polskiego i angielskiego.

8. Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury.

IV. TRYB KWALIFIKACJI

1. Termin składania aplikacji upływa 1 marca 2023 r.

2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:

a) I etap obejmuje kwalifikację przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty przez komisję w Warszawie – osoby wybrane do dalszych etapów zostaną wyznaczone do 20 kwietnia 2023 r.

b) II etap kwalifikacji polega na przesłuchaniu kandydatów przez wyjazdowe Komisje Kwalifikacyjne w okresie 1 maja – 15 czerwca 2023 r. (szczegółowe terminy zostaną ustalone po zakończeniu I etapu).

3. O szczegółowym terminie i miejscu przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni przez Studium Europy Wschodniej.

4. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez Studium Europy Wschodniej w terminie ok. 10 lipca 2023 r.

5. O przydziale do konkretnego uniwersytetu w Polsce zostaną powiadomieni przez Studium Europy Wschodniej UW – koordynatora Programu, najpóźniej do 15 września 2023 r.

V. OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I INNE WARUNKI REALIZACJI STYPENDIUM

1. Studium Europy Wschodniej UW zapewnia koordynację akademicką podczas trwania Stypendium i przydziela stypendystów do uczelni w Polsce.

2. Uczelnie, na które skierowano stypendystów, wyznaczają opiekunów naukowych (tutorów), którzy podejmują się opieki naukowej nad stypendystami oraz będą promotorami ich prac dyplomowych. Studium Europy Wschodniej UW powiadomi poszczególnych stypendystów o przydzielonej uczelni i osobie tutora.

3. Stypendyści są zobowiązani posiadać polisę ubezpieczeniową na koszty leczenia, obejmującą okres pobytu na stypendium – wykupioną w swoim kraju, bądź w Polsce.

4. Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.

5. Do obowiązków stypendysty należy:

a) ustalenie z wyznaczonym przez uczelnię opiekunem naukowym (tutorem) rocznego programu pobytu;

b) ustalenie z tutorem zakresu i tematu pracy dyplomowej;

c) ustalenie z tutorem tematów 2 referatów (części pracy dyplomowej), wygłaszanych w styczniu i maju 2024 r.;

d) odbycie oraz zaliczenie minimum 5 zajęć akademickich tygodniowo (seminariów, wykładów etc.), zgodnych z tematyką pobytu, w tym obowiązkowo zajęć prowadzonych przez tutora i, jeśli to możliwe, zajęć metodologicznych z zakresu specjalizacji stypendysty;

e) udział w zajęciach dodatkowych z języka polskiego przez 1 semestr i zaliczenie tych zajęć;

f) stały kontakt z tutorem w ramach cotygodniowych konsultacji;

g) przygotowanie pracy dyplomowej o objętości min. 50 str., opatrzonej właściwym aparatem naukowym, napisanej w języku polskim;

h) obrona (prezentacja w ramach seminarium tutora) pracy dyplomowej najpóźniej do 20 czerwca 2024 r.

6. W przypadku niewywiązywania się stypendysty z ww. obowiązków, a także w przypadku łamania prawa RP, przepisów uczelni, bądź też ogólnych zasad współżycia społecznego, stypendium może zostać wstrzymane. Szczegóły opisane zostały w Regulaminie oraz Umowie.

8. Wręczenie dyplomów ukończenia «Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców» odbędzie się w Warszawie, w ostatnim tygodniu czerwca 2024 r.

Źródło: studium.uw.edu.pl

Powiązane publikacje
Kirkland Research – 2023: stypendia dla naukowców
Konkursy
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłosiły otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia Kirkland Research w 2023 r.
09 stycznia 2023
Nowe możliwości dla Ukraińców w 2023 roku
Konkursy
Trwa nabór do polskich programów stypendialnych dla naukowców, działaczy kultury, dziennikarzy, przedstawicieli NGO oraz innych środowisk, których realizacja rozpocznie się w 2023 r.
05 stycznia 2023
Ruszył nabór do Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda 2023/2024
Konkursy
Fundacja Liderzy Przemian ogłosiła kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2023/2024.
28 grudnia 2022
Nowy program wsparcia naukowców z Ukrainy
Konkursy
Narodowa Akademia Nauk USA oraz Polska Akademia Nauk uruchomiły nabór wniosków do nowego programu wsparcia naukowców z Ukrainy. W jego ramach zostaną utworzone grupy ukraińskich badaczy, które otrzymają trzyletnie wsparcie finansowe.
27 grudnia 2022
Trwa nabór do Nagrody im. Iwana Wyhowskiego oraz staży naukowych na polskich uniwersytetach
Konkursy
Kapituła Nagrody im. Iwana Wyhowskiego prowadzi nabór kandydatur do Nagrody Głównej i Staży Naukowych na rok akademicki 2023/2024.
21 grudnia 2022
Ogłoszono nabór do XIX Wschodniej Szkoły Zimowej dla studentów ostatniego roku
Konkursy
Studium Europy Wschodniej UW ogłosiło nabór zgłoszeń do Wschodniej Szkoły Zimowej. WSZ to wykłady, seminaria, spotkania i programy kulturalne prowadzone przez międzynarodowy zespół wykładowców.
15 grudnia 2022
W Krakowie ogłoszono nabór do 27. edycji programu «Thesaurus Poloniae»
Konkursy
Do 15 stycznia 2023 r. w Krakowie trwa nabór do programu stypendialnego «Thesaurus Poloniae». Inicjatywa adresowana jest do zagranicznych badaczy kultury, historii oraz dziedzictwa Polski i Europy Środkowej.
12 grudnia 2022
Kirkland Research: stypendium na pobyt badawczo-naukowy w Polsce
Konkursy
W ramach Programu Kirkland Research oferowane jest stypendium na pobyt badawczo-naukowy w Polsce w II semestrze roku akademickiego 2022/23 dla osób z tytułem doktorskim, mających ugruntowaną pozycję naukową.
29 października 2022
Program stypendialny «PLus – Aktywny Student»: rozpoczął się nabór wniosków na semestr jesienny
Konkursy
Fundacja «Pomoc Polakom na Wschodzie» ogłosiła nabór wniosków stypendialnych na semestr jesienny roku akademickiego 2022/2023 w ramach programu «PLus – Aktywny Student» dla osób polskiego pochodzenia.
12 września 2022