Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda
Konkursy

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Edukacja dla Demokracjiogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2015/2016  

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.


Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

 

W Programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku, bez względu na kraj pochodzenia.

 

DZIEDZINY:
•    Ekonomia i zarządzanie
•    Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
•    Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
•    Prawo
•    Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
•    Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
•    Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny (w tym przypadku praca dyplomowa powinna zawierać wstęp naukowy).

 

KANDYDACI:
W roku akademickim 2015/2016 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:
•    eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
•    przedsiębiorcy, menedżerowie
•    liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
•    nauczyciele akademiccy
•    dziennikarze.

 

KRYTERIA FORMALNE:
•    Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda).
•    Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra).
•    Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat).
•    Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1 (praca pisana po polsku) oraz co najmniej A1 (praca pisana po angielsku).
•    Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata.

 

PREFERENCJE:
•    Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
•    Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
•    Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
a) ankieta danych personalnych
b) projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).
2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (wypełnione według wzoru w języku polskim, lub angielskim i rosyjskim) wysłane drogą elektroniczną na adres kirkland@kirkland.edu.pl.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

 

REKRUTACJA:
Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowany termin 14.04 – 30.04.2015)

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2015.

 

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.kirkland.edu.pl/pl/formularz-zgloszeniowy
Należy go wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres biura Programu.

Listy referencyjne oraz kopie dyplomu należy zeskanować i wysłać na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

 

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa:
1 marca 2015 r.

 

Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

WARUNKI FINANSOWE:
Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

 

PROGRAM STYPENDIUM:
1.    Inauguracja Programu (połowa września 2015)
2.    Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)
3.    Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
4.    Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych
5.    Cztery zjazdy wszystkich stypendystów
6.    Zajęcia z zakresu animacji liderów i indywidualnego rozwoju
7.    Staż zawodowy (minimum 2 tygodnie) zwykle na zakończenie programu akademickiego
8.    Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2016 w Warszawie)

 

Kontakt:
Fundacja Edukacja dla Demokracji
http://www.edudemo.org.pl/

Program Kirklanda
ul. Hoża 59 m. 1A, 00-681 Warszawa
E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl


www.kirkland.edu.pl

Powiązane publikacje
Ochman – głos Polski prosto z Ameryki
Artykuły
Syn Polaków od lat mieszkających w USA wraca do Polski studiować śpiew solowy, dla sprawdzenia zgłasza się do telewizyjnego talent show i wygrywa. Oto Krystian Ochman – młody muzyk, który reprezentował Polskę w konkursie Eurowizja 2022 w Turynie, zdobywając dla nas 12. miejsce.
16 maja 2022
Dzięki mieszkańcom Łucka w warszawskiej bibliotece powstał dział książki ukraińskiej
Wydarzenia
W jednej z bibliotek polskiej stolicy stworzono dział książki ukraińskiej. Do inicjatywy dołączyli mieszkańcy Łucka, którzy zorganizowali zbiórkę książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od kwietnia są one przekazywane do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście.
16 maja 2022
Program stypendialny dla muzealników z Ukrainy
Konkursy
Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM realizuje Program Stypendialny #HelpUkraine – ICOM Poland Relief Fund. Jest on przeznaczony dla muzealników z Ukrainy.
16 maja 2022
Profesor Rafał Łatka: Za zamachem na Jana Pawła II stali sowieci
Artykuły
Związek Sowiecki podjął decyzję o wyeliminowaniu Jana Pawła II w taki sposób, by nikt się nie domyślił, że za zamachem stoi bezpośrednio Moskwa. Opieszałość służb zachodnich im to tylko ułatwiła – pisze prof. Rafał ŁATKA z IPN. 13 maja przypada 41. rocznica zamachu na życie Jana Pawła II.
13 maja 2022
Łuck otrzymał około 20 ton pomocy
Wydarzenia
Około 20 ton pomocy humanitarnej dotarło do Łucka z Wielkiej Brytanii. Transport najpierw przybył do polskiej Piły, skąd Fundacja Mewa dostarczyła go do Ukrainy.
13 maja 2022
ABC kultury polskiej: Bez reszty oddany teatrowi
Artykuły
Kiedy ten wielki aktor umierał na serce 22 lutego 1992 r. w Teatrze Nowym w Poznaniu, jego ostatnie słowa były cytatem z «Króla Leara» Williama Shakespeare’a.
12 maja 2022
Archiwa w smartfonie: w Ukrainie przedstawiono Portal Wyszukiwania Międzyarchiwalnego
Artykuły
Państwowa Służba Archiwalna przedstawiła zunifikowany «Portal Wyszukiwania Międzyarchiwalnego», który zawiera prawie półtora miliona zdigitalizowanych kopii dokumentów z trzech centralnych archiwów Ukrainy. Wyniki on-line projektu «Jednolita witryna dostępu do zasobów cyfrowych ukraińskich archiwów» zaprezentowano 11 maja w Kijowie.
12 maja 2022
8,9 tys. organizacji polonijnych na świecie. Zaprezentowano najnowsze dane
Wydarzenia
Najnowsza wersja bazy organizacji polonijnych na świecie zawiera 8,9 tys. podmiotów zlokalizowanych w 115 krajach. Najwięcej Polaków poza granicami Polski mieszka w Stanach Zjednoczonych (ok. 10 mln), liczne polskie wspólnoty są m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Islandii i Litwie.
11 maja 2022
Polacy pomagają Husiatynowi
Artykuły
Miasto Husiatyn na Tarnopolszczyźnie nie pozostaje bez pomocy Polaków. I to nie tylko materialnej – ostatnio dzieci z miejscowej szkoły sportowej wzięły udział w międzynarodowym turnieju piłki nożnej w Wolsztynie.
10 maja 2022