Zygmunt Szulecki ze Zdołbunowskiej Listy Katyńskiej
Artykuły

Urodzony w Zdołbunowie Zygmunt Szulecki był żołnierzem, handlowcem, urzędnikiem w Sarnach oraz burmistrzem Dąbrowicy (obecnie obwód rówieński). Został rozstrzelany w Katyniu w 1940 r.

Kiedy w 2010 r. Konsulat Generalny RP w Łucku zwrócił się do Harcerskiego Hufca «Wołyń» z propozycją uczczenia pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej, zwłaszcza pochodzących z naszych terenów, nie pozostaliśmy obojętni na taki apel. Dzięki przyjaciołom udało się nam poznać imiona i nazwiska osób z Równego, Zdołbunowa, Ostroga i okolic, które znalazły się na Liście Katyńskiej. Nazwiska oraz życiorysy bohaterów ciągle odkrywamy.

Za sprawą Tamary Ostrogskiej poznaliśmy losy Bolesława Deszerty. Natomiast z książki przekazanej przez ks. Witolda Józefa Kowalowa dowiedzieliśmy się więcej o Stanisławie Ludwiku Żurakowskim, który «od 1928 do 1931 r. był burmistrzem we Włodzimierzu Wołyńskim, a 12 października 1931 r. został wybrany na burmistrza Zdołbunowa. 17 sierpnia 1934 r. wybrano go na burmistrza Ostroga nad Horyniem i pozostał na tym stanowisku aż do wejścia bolszewików w dniu 17 września 1939 r.».

W 2017 r. dodaliśmy do Zdołbunowskiej Listy Katyńskiej kolejne dwie osoby: Jana Kukulskiego z Mielca (legionista Legionów Polskich w czasie I wojny światowej, żołnierz Wojska Polskiego w okresie wojny polsko-bolszewickiej, posterunkowy policji w Zdołbunowie; we wrześniu 1939 r. trafił do niewoli sowieckiej, przebywał w Ostaszkowie) oraz Zygmunta Szuleckiego.

Losy Zygmunta Szuleckiego poznaliśmy dzięki Agacie i Łukaszowi Lubicz-Łapińskim z Białegostoku. Pani Agata jest krewną Zygmunta Szuleckiego.

Zygmunt Szulecki urodził się 27 grudnia 1890 r. w kolejarskim miasteczku Zdołbunów na Wołyniu w rodzinie Antoniego i Salomei z Poznańskich. Jego ojciec był starszym maszynistą. O matce wiadomo, że pochodziła z Tuczyna koło Równego.

Bohater naszego artykułu w młodym wieku stracił ojca, dlatego musiał przerwać na pewien okres swoją edukację. Po pewnym czasie wrócił do nauki w Szkole Handlowej w Równem, którą ukończył w 1912 r.

1a Babcia i wnuk

Babcia i wnuk. Salomea Szulecka z Poznańskich i Wacław Szulecki. Zdołbunów. Fot. ze zbiorów rodzinnych Agaty i Łukasza Lubicz-Łapińskich.

W grudniu 1912 r. został powołany do carskiej armii, gdzie służył w 18. konnej baterii przy 11. dywizji jazdy. Przed początkiem I wojny światowej ukończył kursy podoficerów i wywiadowców artylerii. Podczas działań wojennych był komendantem plutonu łączności i wywiadowców artylerii. W 1917 r. awansował do stopnia chorążego. W trakcie wojny był trzykrotnie odznaczany krzyżami Świętego Jerzego: 4, 3 i 2 klasy. Ze służby w wojsku carskim zwolnił się w lipcu 1918 r.

1 Zygmunt Szulecki

Zygmunt Szulecki. Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych Agaty i Łukasza Lubicz-Łapińskich.

W 1919 r. Zygmunt Szulecki pełnił służbę w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1920 jako ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego. Przydzielono go do 1. Pułku Artylerii Polowej Legionów w stopniu porucznika. Do jesieni 1920 r. był zastępcą komendanta III oddziału ochotników baterii zapasowej. Następnie został wysłany na kurs kierowników warsztatów artylerii do Warszawy. W lutym 1921 r. został przydzielony do Warsztatów Artylerii w Lublinie, gdzie od marca objął stanowisko kierownika Warsztatów Rusznikarsko-Puszkarskich. 10 sierpnia 1921 r. został zwolniony ze służby. W 1924 r. awansowano go do stopnia porucznika i przeniesiony do rezerwy. Na tym zakończył karierę wojskową.

Odznaka 1 Pułku Artylerii Polowej Legionów Polskich (wzór z 1929 r.).

Jeszcze podczas działań wojennych w 1920 r. Zygmunt Szulecki poznał swoją przyszłą żonę, Wacławę Zgirską pochodzącą z Równego na Wołyniu.

Zygmunt i Wacława Szuleccy. Zygmunt Szulecki w mundurze oficera WP. Fot. ze zbiorów rodzinnych Agaty i Łukasza Lubicz-Łapińskich.

W wyciągu z Akt Stanu Cywilnego parafii Gałków w powiecie brzezińskim (woj. łódzkie), sporządzonym przez proboszcza ks. Antoniego Machnikowskiego czytamy o ich ślubie, który miał miejsce 5 lutego 1921 r.: «Działo się w Gałkowie dnia piątego lutego tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku o godzinie ósmej wieczorem. Wiadomo czynimy, iż w przytomności pełnoletnich świadków Franciszka Przymusa, nauczyciela z Gałkowa, i Marjana Tarnogórskiego, kolejarza z Różycy na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Zygmuntem Szuleckim kawalerem, lat trzydzieści mającym, podporucznikiem Wojsk Polskich zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Florjańskiej nr. cztery, synem niegdyś Antoniego i Salomei z Poznańskich, małżonków Szuleckich, urodzonym w mieście Równie, gubernji Wołyńskiej – i Wacławą Zgirską panną, nauczycielką lat dwadzieścia trzy mającą, urodzoną w Marcinówce, gubernji Mińskiej, córką niegdyś Michała i Heleny z Sokołów, małżonków Zgirskich zamieszkałą w Gałkowie». 

Pierwsza strona listu ks. proboszcza parafii w Gałkowie dot. ślubu pomiędzy Zygmuntem Szuleckim a Wacławą Zgirską. Widać pieczęć Magistratu miasta w Zdołbunowie. Fot. ze zbiorów rodzinnych Agaty i Łukasza Lubicz-Łapińskich.

Po zwolnieniu Zygmunta Szuleckiego ze służby wojskowej młodzi wrócili do Zdołbunowa, gdzie 31 sierpnia 1922 r. urodził się im syn Wacław. Zygmunt i Wacława Szuleccy byli właścicielami dużego budynku w Zdołbunowie na rogu ulic Fabrycznej i Ostrogskiej, którego część oddawali w dzierżawę właścicielowi restauracji, a we własnej części prowadzili sklep.

5 Rodzina Szleckich

Rodzina Szuleckich. Wacława, Zygmunt i ich roczny synek Wacław. Zdołbunów, 1923 r. Fot. ze zbiorów rodzinnych Agaty i Łukasza Lubicz-Łapińskich.

W latach trzydziestych Zygmunt Szulecki zrezygnował z działalności handlowej, gdyż sklep nie dostarczał należytych dochodów i przeniósł się do Sarn, gdzie pracował w administracji państwowej. Pod koniec lat trzydziestych Zygmunt Szulecki został burmistrzem miasteczka Dąbrowica w powiecie sarneńskim. Tam rodzinę Szuleckich zastała wojna. 

6 Dom rodziny Szuleckich

Dom rodziny Szuleckich na rogu ulic Fabrycznej i Ostrogskiej w Zdołbunowie (dzisiaj to róg Fabrycznej i Niepodległości). Zdjęcie ze zbiorów Aleksandra Radicy. 

Siedziba Wydziału Powiatowego w Sarnach, 1938. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe. Sygn. 1-A-3079

Po agresji Armii Czerwonej na tereny RP 17 września 1939 r., mimo namów rodziny, by wyjechał z miasta, Zygmunt Szulecki nadal pełnił swoje obowiązki. Został aresztowany prawdopodobnie jeszcze we wrześniu oraz wywieziony z grupą jeńców do obozu w Kozielsku. Przebywał tam do drugiej połowy kwietnia 1940 r. Na liście jeńców zamieszczonej w rozkazie zastępcy naczelnika Zarządu NKWD do spraw Jeńców Wojennych lejtnanta Chochłowa z 20 kwietnia 1940 r. skierowanym do naczelnika obozu dla jeńców wojennych w Kozielsku, lejtnanta Korolowa, pod numerem 47 widnieje nazwisko Szuleckiego Zygmunta syna Antoniego ur. w 1890 r. Z tego rozkazu możemy wywnioskować, że Zygmunt Szulecki został zamordowany w Katyniu. 

8 Rozkaz 1

9 Rozkaz

Rozkaz skierowany do naczelnika Kozielskiego obozu z listą jeńców, których miał skierować do Smoleńska. Kopię dokumentu udostępnił Łukasz Lubicz-Łapiński, historyk Oddziału IPN w Białymstoku. Pod nr. 47 widzimy nazwisko Szuleckiego Zygmunta syna Antona ur. w 1890 r.

18 sierpnia 2010 r. Konsul Generalny RP w Łucku Tomasz Janik i sekretarz Zdołbunowskiej Rady Miejskiej Walentyna Kapituła odsłonili w Zdołbunowie tablicę upamiętniającą por. Zygmunta Szuleckiego. 

Odsłonięcie tablicy por. Zygmunta Szuleckiego w Zdołbunowie 18 sierpnia 2010 r.

Aleksander RADICA

Zdołbunów

CZYTAJ TAKŻE:

WANDA ZAREMBA-MEDYCKA Z UKRAIŃSKIEJ LISTY KATYŃSKIEJ

Powiązane publikacje
Wakacje na Dolnym Śląsku
Wydarzenia
Na zaproszenie Fundacji Wolność i Demokracja 20 uczniów sobotnio-niedzielnej szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Zdołbunowskiej wzięło udział w obozie letnim «Ekspedycja Polska – wakacyjne wyjazdy letnie».
17 sierpnia 2022
«MedMobility Poland» – wsparcie dla medyków z Ukrainy
Wydarzenia
Jesteś medykiem z Ukrainy, przebywasz obecnie w Polsce i chcesz pracować w polskiej służbie zdrowia?
16 sierpnia 2022
Maniewicze uczciły swoich duszpasterzy
Wydarzenia
13 sierpnia w kościele Zesłania Ducha Świętego w Maniewiczach uczczono pamięć kapłanów, którzy tu służyli. Poinformował o tym administrator parafii ks. Roman Własiuk.
15 sierpnia 2022
Poznaję Ojczyznę przodków
Wydarzenia
Opowiem Wam o mojej wspaniałej wycieczce «Poznaję Ojczyznę przodków», która odbyła się w dniach 26 lipca – 3 sierpnia.
12 sierpnia 2022
Specjalny program stypendialny dla studentów i naukowców z Ukrainy
Konkursy
Narodowe Centrum Nauki ogłasza specjalny program stypendialny skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce.
11 sierpnia 2022
Operacja Polska w historii mojej rodziny. Część 1
Artykuły
Tragiczna data 11 lipca 1943 r. została wyryta na zawsze w historycznej pamięci Polaków na Wołyniu. Natomiast dla Polaków, którzy na mocy pokoju ryskiego pozostali na terenie sowieckiej Ukrainy, m. in. także dla mojej rodziny, takim czarnym dniem stał się 11 sierpnia 1937 r. – dzień podpisania rozkazu nr 00485.
11 sierpnia 2022
Harcerze i płastuni wspólnie przy grobach żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej
Wydarzenia
Harcerze Chorągwi Łódzkiej ZHP wspólnie z harcerzami z Hufca «Wołyń» oraz płastunami z Równego i Winnnicy podczas lipcowego obozu porządkowali groby żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Kaliszu, Szczypiornie oraz Warszawie.
10 sierpnia 2022
«Gaude Polonia»: rozpoczął się nabór wniosków na rok 2023
Konkursy
Trwa nabór wniosków do Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP «Gaude Polonia» na rok 2023.
09 sierpnia 2022
Weź udział w szkoleniu «Podstawy wystąpień publicznych»
Wydarzenia
Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza przedstawicieli organizacji polskich i polonijnych do udziału w szkoleniach on-line «Podstawy wystąpień publicznych».
09 sierpnia 2022